top of page

תקנון ומדיניות החנות

תנאי השימוש 

 • כללי: 

 • אתר  douceurandmore.com ( להלן: "האתר") הינו אתר ברשת אינטרנטית המופעל ע"י חברת "דוסור אנד מור", ע.מ 311144802 (להלן :"החברה"/ "הנהלת האתר") המשמש כאתר סחר אלקטרוני ומספק  מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה (להלן:  "המוצרים").  

 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומתייחס לבני שני המינים.

 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחיות בלבד, ומתייחס גם ללשון רבים. 

 • יובהר כי עם ביצוע פעולות באתר זה, לרבות רכישת מוצר/ים, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש האמורים בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש או לחלק מהם הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

 • החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את האתר ותוכנו, ואת תקנון זה ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתם לתוקף. תנאי השימוש המעודכנים יחולו עליך ביום פרסומם באתר, אלא אם נאמר אחרת. 

 • יובהר כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונה להטעות, שגיאות ו/או השמטות, והנהלת האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת בגינם. 

 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים בגודל, במראה, בגוון, וכיו“ב בין  המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות, בשל הבדלי תצוגה וכיו"ב. 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 • בעת ביצוע רכישה באתר – הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה. 

 • יובהר כי בעת השימוש באתר בשם ישות משפטית כלשהי (לרבות חברה, עוסק מורשה או שותפות), הינך מצהיר כי הינך מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור. 

 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א-1981( להלן: ”חוק הגנת הצרכן“) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר. 

 • שימוש באתר

 • השימוש באתר ומכירת המוצרים בו נועדו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. מכירת המוצרים  באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (רכישת מוצר מהאתר ומכירתו  ללקוחות אחרים). 

 • הינך מתחייב לבצע את רכישותיך באתר בתום לב, להימנע מהזמנות סרק וכן שלא לנקוט  במרמה בעת ביצוע הרכישות באתר. 

 • אין להעתיק ולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי התקשורת, בפרסומים כתובים וכיו“ב, לכל מטרה אחרת שאיננה שימוש אישי ופרטי. 

 • בעת השימוש באתר הינך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלות על  שימוש זה, לרבות חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות ולהימנע משימוש באתר לכל  מטרה בלתי חוקית.

 • הזמנות ורכישות מוצרים

 • טרם ביצוע הזמנה באתר, עליך לבצע רישום באתר. הינך מתחייב למסור מידע מדויק, מלא  ומעודכן. הרישום הינו חד פעמי, וישמור אוטומטית את המידע שהזנת. 

 • הנהלת האתר ו/או החברה רשאים מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר ו/או החברה יהיו רשאים למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות מסירת פרטים שגויים, שימוש בלתי חוקי ו/או הפרת תקנון זה וכיו"ב.

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים באתר, תתבקש בהזנת פרטים אישיים להשלמת הרכישה  (להלן: "הפרטים"). הינך מתבקש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים באתר, אחרת לא  נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מפעיליו אינם אחראים לטעות הנעשית על ידיך בעת הקלדת הפרטים. 

 • החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מפעיליו לא יהיו אחראים למקרה שבו פרטי הרכישה לא  ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. 

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי. 

 • הרכישה באתר תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים  במלאי החברה והאתר. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה אצל החברה וישלח אליך אישור בדואר  האלקטרוני ו/או בהודעת sms על ביצוע הפעולה )להלן "האישור"). האישור יכלול את פרטי  ההזמנה ופרטייך המלאים, ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. יובהר כי ללא  אישור זה לא תקלט הזמנתך ע"י החברה וההזמנה תחשב כבטלה.

 • היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תשלח אליך הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב  כבטלה. 

 • הנהלת האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום  כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים. 

 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש  ו/במועד ההזמנה. ככל שמוצר לא יהיה זמין במלאי, תקבל פניה מהחברה על כך לטובת ביצוע  ביטול הרכישה והחזר כספי.

 • מחירי המוצים באתר כוללים מע"מ.

 • הנהלת האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק מכירת מוצרים בכל עת.

 • אספקה ומשלוחים: 

 • בעת ביצוע הרכישה באתר תוכל לבחור בין איסוף עצמי בתיאום מראש ומשלוח עד הבית  לנוחיותך.  

 • יובהר כי עמוד האתר "משלוחים והחזרות" ומדיניות המשלוחים באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 

 • יובהר כי על אף האמור בעמוד "משלוחים והחזרות" ובתקנון זה, החברה תהיה רשאית לשנות את אזורי המשלוח, את גובה דמי המשלוח ואת אפשרויות האספקה מעת לעת וללא צורך במתן  הודעה מוקדמת מראש. 

 • המוצרים שנרכשו על ידך, ישלחו אליך רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי  ויסופקו לכתובת שמסרת בעת ביצוע ההזמנה או של פרטי המשתמש שלך. 

 • החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות וזאת בין 7-3 ימי עסקים (ימי א‘ עד  ה‘, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) פרט למשלוחים לאזורים מיוחדים המפורטים במדיניות המשלוחים בכפוף למדיניות המשלוחים באתר. 

 • במידה ואין ביכולתה של החברה לספק את המוצרים לאזור המבוקש או בזמנים האמורים, מכל  סיבה שהיא, תיצור החברה קשר עימך להשגת פתרון לשביעות רצונם של שני הצדדים.

 • מחיר המוצרים באתר אינו כולל את דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יחולו עליך ויצורף 

 • בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח הנבחרת.

 • החברה לא תישא באחריות לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של מוצרים אשר נגרם כתוצאה מכח עליון ו/או כל סיבה שאינה בשליטת החברה. 

 • עליך להודיע מיידית לחברה אם המוצרים לא סופקו בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

 • יובהר כי במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים, יחול עליך התשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 • ביטולים והחזרות

 • הינך רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן- 1981 והתקנות שהותקנו על  פיו. 

 • בקשת ביטול עסקה תעשה ביצירת קשר טלפוני מול החברה בלבד.  

 • ביטול העסקה או החלפת המוצר יתאפשרו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ובכפוף לאמור לעיל: 

 • יתקבל רק מוצר שאינו נפגם ושלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית )ככל שנארז(,  עם התווית ובצרוף חשבונית הקנייה וזאת עד 14 יום מתאריך הקניה. 

 • מוצר שהורכב בבית הלקוח לא ניתן יהיה להחזירו. 

 • החזרת המוצר תעשה באמצעות שליח או החזרתו לכתובת: דרור 16 ,תל אביב, ובתיאום מראש! 

 • עלות המשלוח תחול על הלקוח, למעט במקרים חריגים בהם האחריות על המוצר חלה  על החברה, כגון פגם או טעות בהזמנה. 

 • עלויות המשלוח של העסקה המקורית לא יוחזרו. 

 • זיכוי הלקוח יתבצע לאחר קבלת המוצר לידי החברה ואישורה, בהתאם למדיניות  התשלום.

 • אפשרויות קבלת זיכוי לצרכי החלפה: ניתן להחזיר את המוצר, באריזתו המקורית  והשלמה (ככל שנארז), בתוך 14 יום ממועד קבלתו, ולקבל זיכוי בגינו. על הלקוח יחולו  עלויות המשלוח של המוצר המוחזר לחברה ושל המוצר/ים החליפיים הנשלחים לביתו.

 • במקרה של החזרת מוצר תמורת החזר כספי, החברה תהה רשאית לגבות דמי ביטול  בשיעור %5 מעלות המוצר המוחזר או 100 ש"ח (הנמוך מבינהם) עבור עלויות סליקה,  שירות ועוד. 

 • היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, החברה תיצור עימך  קשר להשבת כספך או להצעת מוצר חלופי. 

 • היה וביום הגעת המשלוח, יתברר כי לא סופקו כל המוצרים שרכשת, עליך לפנות באותו המועד לחברה  בפרטי הקשר שבדף "צור קשר" לקבלת החזר כספי על המוצר החסר או איסוף המוצר בתיאום מראש.

 • פרטיות

 • הינך מסכים ומצהיר כי מסירת פרטיך האישיים באתר נעשית על-פי רצונך ובהסכמתך המלאה. 

 • יובהר כי אינך חייב למסור את המידע האמור, אולם מבלי למסורו לא תוכל  

 • לרכוש את מוצרי החברה באתר

 • החברה תעשה כל שביכולתה כדי לאבטח המידע המוזן באתר בעזרת אמצעי אבטחה  טכנולוגיים. על אף האמור, מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או  בשירותים הנלווים לו, על-ידי משתמש באתר או מי מטעמו. 

 • יובהר כי החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר. 

 • למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה העלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים. 

 • מובהר כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – ”עוגיות“ ("cookies" ) על מנת לספק למשתמשיה שירות יעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 • זכויות יוצרים

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינן של חברת דוסור אנד מור בלבד.  

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות  סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו“ב בלא קבלת אישור  מראש ובכתב של החברה.

 • דין ושיפוט

 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו או סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. 

 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט המוסמכים לעניין בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית  לדון בה.

 • אחריות

 • החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים או מידע מצד ג'. כמו כן החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנזקים הקשורים בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 • החברה לא תישא באחריות במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי או נזק  שנגרם לו לאחר קבלתו.

bottom of page